Τύποι - Συναρτήσεις

 

 Τύπος για τον υπολογισμό μιας τιμής

 

Ένας τύπος είναι μια εξίσωση που αναλύει δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας. Οι τύποι εκτελούν πράξεις όπως πρόσθεση, πολλαπλασιασμός κλπ. και συγκρίνουν τιμές φύλλου εργασίας. Επίσης, μπορούν να συνδυάσουν τιμές. Οι τύποι μπορεί να αναφέρονται σε άλλα κελιά του ίδιου φύλλου εργασίας, κελιά σε άλλα φύλλα του ίδιου βιβλίου εργασίας ή κελιά σε φύλλα άλλων βιβλίων εργασίας. Το παρακάτω παράδειγμα προσθέτει την τιμή του κελιού B4 και το 25 και μετά διαιρεί το αποτέλεσμα με το άθροισμα των κελιών D5, E5 και F5.

 

 

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια μεγάλη ποικιλία τύπων στο Microsoft Excel, από τύπους που εκτελούν μια απλή αριθμητική πράξη έως αρκετά σύνθετους.

Ένας τύπος μπορεί να περιέχει συναρτήσεις, οι οποίες είναι προκαθορισμένοι τύποι που πραγματοποιούν απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Οι τύποι υπολογίζουν τιμές βάσει μιας καθορισμένης σειράς, η οποία είναι γνωστή ως σύνταξη. Η σύνταξη ενός τύπου περιγράφει τη διαδικασία του υπολογισμού. Ένας τύπος στο Microsoft Excel αρχίζει με το σύμβολο ισότητας (=), το οποίο ακολουθείται από το υπολογιστικό κομμάτι του τύπου. Για παράδειγμα, ο παρακάτω τύπος αφαιρεί 1 από το 5. Το αποτέλεσμα του τύπου εμφανίζεται στο κελί.

=5-1

 

 Εισαγωγή ενός τύπου

 

Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εισάγετε τον τύπο.

Πληκτρολογήστε = (το σύμβολο ισότητας).

(Εάν κάνετε κλικ στο , το Microsoft Excel εισάγει ένα σύμβολο ισότητας για εσάς.)

Εισάγετε τον τύπο.

Πιέστε το πλήκτρο ENTER.

· Μπορείτε να εισάγετε τον ίδιο τύπο σε μια περιοχή κελιών επιλέγοντας την περιοχή πρώτα, πληκτρολογώντας τον τύπο και πιέζοντας τα πλήκτρα CTRL+ENTER.

· Μπορείτε επίσης να εισάγετε έναν τύπο σε μια περιοχή από κελιά αντιγράφοντας έναν τύπο από άλλο κελί.

 

 Αναφορές κελιών

 

Ένας τύπος μπορεί να αναφέρεται σε ένα κελί. Εάν θέλετε ένα κελί να περιέχει την ίδια τιμή με ένα άλλο κελί, εισάγετε το σύμβολο ισότητας ακολουθούμενο από την αναφορά στο κελί. Το κελί που περιέχει τον τύπο είναι γνωστό ως εξαρτημένο κελί (η τιμή του εξαρτάται από την τιμή σε ένα άλλο κελί). Κάθε φορά που το κελί που αναφέρει ο τύπος αλλάζει, το κελί που περιέχει τον τύπο αλλάζει και αυτό. Ο παρακάτω τύπος πολλαπλασιάζει την τιμή στο κελί B15 με το 5. Όταν η τιμή στο κελί B15 αλλάζει, ο τύπος θα υπολογίζεται ξανά.

=B15*5

Οι τύποι μπορεί να αναφέρονται είτε σε κελιά ή περιοχές κελιών είτε σε ονόματα ή ετικέτες που αναπαριστούν κελιά ή περιοχές.

 

 

 Τελεστές υπολογισμών σε τύπους

 

Οι τελεστές καθορίζουν τον τύπο του υπολογισμού που θέλετε να εφαρμόσετε στα στοιχεία ενός τύπου. Το Microsoft Excel περιλαμβάνει τέσσερις διαφορετικούς τύπους τελεστών υπολογισμού: αριθμητικούς, σύγκρισης, κειμένου και αναφοράς.

 

· Οι αριθμητικοί τελεστές εκτελούν βασικές μαθηματικές λειτουργίες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση, συνδυασμό αριθμών και παραγωγή αριθμητικών αποτελεσμάτων.

 

Αριθμητικός τελεστής                        Εννοια                       Παράδειγμα

 

+ (σύμβολο συν)                                  Πρόσθεση                  3+3

– (σύμβολο μείον)                                Αφαίρεση                   3–1

                                                              Αρνητικό πρόσημο    –1

* (αστερίσκος)                                      Πολλαπλασιασμός    3*3

/ (κανονική διαγώνιος)                          Διαίρεση                    3/3

% (σύμβολο ποσοστού)                       Ποσοστό                    20%

 ^ (σύμβολο ύψωσης σε δύναμη)        Ορισμός ως εκθέτη   3^2 (το ίδιο όπως 3*3)

 

· Οι τελεστές σύγκρισης συγκρίνουν δύο τιμές και μετά παράγουν τη λογική τιμή TRUE ή FALSE.

 

Τελεστής σύγκρισης                         Εννοια                         Παράδειγμα

 

= (σύμβολο ισότητας)                         Ίσο με                                     A1=B1

> (σύμβολο μεγαλύτερο από)             Μεγαλύτερο από                     A1>B1

< (σύμβολο μικρότερο από)               Μικρότερο από                       A1<B1

>= (σύμβολο μεγαλύτερο ή ίσο)        Μεγαλύτερο από ή ίσο με       A1>=B1

<= (σύμβολο μικρότερο ή ίσο)           Μικρότερο από ή ίσο με         A1<=B1

<> (σύμβολο διάφορο)                       Διάφορο του                            A1<>B1

 

· Ο τελεστής κειμένου "&" (εμπορικό και), συνδέει ή ενώνει μία ή περισσότερες τιμές κειμένου, για να παράγει μια συνεχόμενη τιμή κειμένου πχ.  "North" & "wind" παράγουν "Northwind".

 

· Οι τελεστές αναφοράς συνδυάζουν περιοχές κελιών για υπολογισμούς.

 

Τελεστές αναφοράς:

: (άνω και κάτω τελεία) : Τελεστής περιοχής, ο οποίος παράγει μία αναφορά σε όλα τα κελιά μεταξύ δύο αναφορών, συμπεριλαμβάνοντας τις δύο αναφορές πχ. B5:B15

; (ελληνικό ερωτηματικό) : Τελεστής ένωσης, ο οποίος συνδυάζει πολλές αναφορές σε μια πχ. SUM(B5:B15;D5:D15)

  (μονό κενό)   : Τελεστής τομής, ο οποίος παράγει μια αναφορά σε κελιά κοινά στις δύο αναφορές πχ. SUM(B5:B15 A7:D7). Σε αυτό το παράδειγμα, το κελί B7 είναι κοινό και στις δύο περιοχές.

 

 Χρήση συναρτήσεων για τον υπολογισμό τιμών

 

Οι συναρτήσεις είναι προκαθορισμένοι τύποι που εκτελούν υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας ειδικές τιμές που καλούνται ορίσματα, σε συγκεκριμένη σειρά που καλείται σύνταξη. Για παράδειγμα, η συνάρτηση SUM προσθέτει τιμές ή περιοχές από κελιά και η συνάρτηση PMT υπολογίζει τις πληρωμές δανείων που βασίζονται σε ένα επιτόκιο, τη διάρκεια του δανείου και το κύριο ποσό του δανείου.

Τα ορίσματα μπορούν να είναι αριθμοί, κείμενο, λογικές τιμές όπως TRUE ή FALSE, πίνακες, τιμές σφάλματος όπως #Δ/Υ ή αναφορές κελιών. Το όρισμα που καθορίζετε πρέπει να παράγει μια έγκυρη τιμή για αυτό το όρισμα. Τα ορίσματα μπορούν να είναι σταθερές, τύποι ή άλλες συναρτήσεις.

 

Το Microsoft Excel περιέχει πολλούς προκαθορισμένους ή ενσωματωμένους τύπους που είναι γνωστοί ως συναρτήσεις. Οι συναρτήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσουν απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς. Η πιο κοινή συνάρτηση στα φύλλα εργασίας είναι η συνάρτηση SUM, η οποία χρησιμοποιείται για να προσθέσει περιοχές ή κελιά. Παρότι μπορείτε να δημιουργήσετε έναν τύπο, για να υπολογίσετε τη συνολική τιμή λίγων κελιών που περιέχουν τιμές, η συνάρτηση φύλλου εργασίας SUM υπολογίζει διάφορες περιοχές κελιών.

 

Η σύνταξη μιας συνάρτησης ξεκινάει με το όνομα συνάρτησης ακολουθούμενο από άνοιγμα παρενθέσεως (αριστερή παρένθεση), από τα ορίσματα για τη συνάρτηση που χωρίζονται με κόμματα και κλείσιμο παρενθέσεως (δεξιά παρένθεση). Εάν η συνάρτηση αρχίζει ένα τύπο, πληκτρολογήστε το σύμβολο ισότητας (=) πριν από το όνομα συνάρτησης. Καθώς δημιουργείτε έναν τύπο που περιέχει μια συνάρτηση, o Function Wizard (  ) θα σας βοηθήσει.

 

 

 Εισαγωγή ενός τύπου που περιέχει μια συνάρτηση

 

Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να εισάγετε τον τύπο.

Για να αρχίσετε τον τύπο με τη συνάρτηση, κάντε κλικ στο κουμπί  στη γραμμή τύπων.

 

Κάντε κλικ στην κατηγορία και μετά στη συνάρτηση που θέλετε να προσθέσετε στον τύπο.

Πατήστε  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εισάγετε τα ορίσματα.

Αυτό το παράθυρο έχει διαφορετικό περιεχόμενο ανάλογα με τη συνάρτηση που έχουμε επιλέξει .

Πατήστε   .

Όταν συμπληρώσετε τον τύπο, πιέστε το πλήκτρο ENTER.

 

 

 

 

 

 Βασικές συναρτήσεις

 

SUM

 

Αποδίδει το άθροισμα όλων των αριθμών που περιλαμβάνονται σε μία λίστα ορισμάτων.

 

Σύνταξη : SUM(number1; number2; ...)

 

Number1, number2,...   είναι 1 έως 30 αριθμοί των οποίων θέλετε το άθροισμα.

 

· Υπολογίζονται οι αριθμοί, οι λογικές τιμές ή το κείμενο που παριστάνει αριθμούς, που καταχωρούνται απευθείας στη λίστα ορισμάτων. Δείτε το πρώτο και δεύτερο παράδειγμα στη συνέχεια.

· Εάν ένα όρισμα είναι πίνακας ή αναφορά, υπολογίζονται μόνο οι αριθμοί, σε αυτόν τον πίνακα ή την αναφορά. Τα κενά κελιά, οι λογικές τιμές, το κείμενο ή οι τιμές σφαλμάτων στον πίνακα ή στην αναφορά παραβλέπονται. Δείτε το τρίτο παράδειγμα στη συνέχεια.

· Τα ορίσματα που έχουν τιμή σφάλματος ή κείμενο που δεν μετατρέπεται σε αριθμούς, προκαλούν σφάλματα.

 

Παραδείγματα

 

SUM(3;2) ίσον 5

 

SUM("3";2;TRUE) ίσον 6, γιατί οι τιμές κειμένου μετατρέπονται σε αριθμούς και η λογική τιμή TRUE (αληθές) μετατρέπεται στον αριθμό 1.

 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο παράδειγμα, αν το κελί A1 περιέχει "3" και το κελί B1 περιέχει την τιμή TRUE (αληθές), τότε:

 

SUM(A1;B1;2) ίσον 2, γιατί οι αναφορές σε μη αριθμητικές τιμές δεν συνυπολογίζονται.

 

Εάν τα κελιά A2:E2 περιέχουν τις τιμές 5, 15, 30, 40 και 50:

 

SUM(A2:C2) ίσον 50

 

SUM(B2:E2;15) ίσον 150

 

Άθροιση αριθμών που βρίσκονται σε διαδοχικά κελιά

 

Κάντε κλικ στο κελί στο οποίο θέλετε να μπει το άθροισμα.

Πατήστε το πλήκτρο . Αυτόματα το Excel θα προτείνει μια περιοχή κελιών με αριθμητικές τιμές που η θέση της εξαρτάται από τη θέση του κελιού που επιλέξαμε.

Ο τύπος με το Sum εμφανίζεται αυτόματα στο κελί .

Αν η επιλογή κελιών του Excel δεν μας ικανοποιεί κάνουμε τη δική μας και πατάμε Enter. Στο κελί εμφανίζεται το άθροισμα.